Kalendarz liturgiczny


Liturgia Godzin na dziś

Komentarze na dziś:
link
link
link link link link link link


Komentarze na niedzielę:
link link
link

Tajemnica Krzyża

Rozwój duchowy

Kościół

Zagrożenia duchowe Zagrożenia duchowe

gender

Rekolekcje

link


Pontyfikat Ojca Świętego Franciszka


150. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

IV Synod Archidiecezji Łódzkiej

Witamy na stronie parafii pw. św. Alberta!
Strona ta zaistniała w sieci dnia 19 marca 2011 r. - w uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP.
Jest ona owocem współpracy wielu Parafian. Pragniemy, by służyła ludziom - ku większej chwale Boga.
Boże, błogosław wszystkim, którzy tę stronę odwiedzają!


Święcenia diakonatu Piotra Kałuszki

link Relacja z uroczystości święceń (strona archidiecezjalna)

Nasz parafianin - diakon Piotr Kałuszka podczas nabożeństwa majowego.

* * *

kl. Piotr

W imieniu naszego parafianina - kleryka Piotra Kałuszki,
zapraszamy na święcenia diakonatu.

Uroczystość odbędzie się 18 maja 2019 roku o godz. 10:00
w łódzkiej katedrze.

Prosimy o modlitwę w intencji kl. Piotra
w tym ważnym dla niego czasie.

zaproszenie na święcenia diakonatu


Chwalcie łąki umajone...

W naszej parafii nabożeństwa majowe odprawiane są:

"... nie dosyć szkicować rozmaite widoki,
ale trzeba w każdym listku szukać wdzięku i piękna"
(Adam Chmielowski)

"Bóg objawia się jednakowo w drobnej trawie i w wielości światów, tak i dusza człowieka, istota sztuki, objawia się zarówno w poemacie, jak i w dobrze przedstawionej przez aktora roli na scenie; piękna róża kwiaciarki, dobrze noszona suknia mogą mieć większe w sztuce znaczenie aniżeli niejeden obraz i rzeźba; gustowny klomb drzew w ogrodzie więcej wart często niż duże gmachy z kamienia. (...) trzeba tylko duszę swoją kształcić i podnosić (...) Wielki człowiek robi wielkie dzieło, mały człowiek i jego dzieła są drobne (...) Styl właśnie jest to szczerość, przyrodzony głos duszy, jej kształt, jej język..."
(Adam Chmielowski)

Rozważania ks. Twardowskiego o Litanii Loretańskiej:

"Litania loretańska wciąż trwa. Modlą się nią pokolenia. Modlimy się my, modlili się nasi rodzice, dziadkowie i babcie, nasi pradziadkowie i prababcie. Co jest sekretem tej litanii?
Chyba to, że jej słowa modlą się same, niezależnie od nas. Nieraz odmawiamy je i nie rozumiemy ich wcale. Kiedy indziej - odmawiamy i jesteśmy roztargnieni, przemęczeni, myślimy o czym innym. Śpiewamy ją i myślimy o pogodzie, albo kto przyjedzie, co się stanie, kto zachoruje. Tymczasem słowa te modlą się niezależnie od nas. Słowa tej litanii są jak rośliny samosiejki, które wysieją się, rosną, zielenią się i kwitną. Kiedyś odejdziemy z tego świata. Zapomną o nas, ale słowa litanii będą się modliły nawet bez nas."

"Cała Litania loretańska pełna jest wzruszających wezwań ku czci Matki Bożej, lecz dopiero na czterdziestym pierwszym miejscu stanęło wezwanie "Królowo Aniołów", a na pięćdziesiątym szóstym "Królowo Polski". Królowa Polski - ostatnia w kolejce. Odmawiamy różaniec. Tyle jest w nim tajemnic, ale dopiero w ostatniej, piętnastej tajemnicy, mówimy o Matce Bożej - Królowej. Stale boimy się ostatniego miejsca w życiu. Uważamy, że jest to miejsce dla upokorzonych, dla przegranych, dla "nieudaczników". Tymczasem tam właśnie można spotkać się z samą Królową. Nie bójmy się ostatniego miejsca w życiu, kiedy nas zepchną, odsuną. Tam jest Królowa ze światłem, z lampą, która płonie."

"Śpiewana Litania loretańska jest chyba tryumfalną barokową litanią ku czci Matki Bożej. Przypomina barwną procesję rzucającą najdroższe kwiaty Pannie Wiernej, Matce Najczystszej, Królowej Wszystkich Świętych. O ilu urokach Jej śpiewamy: o czystości, sprawiedliwości, wierności, świętości. Cała litania potrząsa złotą koroną, berłem królewskim, rozpina baldachim, ukazuje bramę i wieżę z kości słoniowej. Czy jednak pośród tych wszystkich serdecznych i pięknych wezwań nie zabrakło jednego, najważniejszego, mówiącego o pokorze Matki Bożej? Pokora jest chyba największym, obok macierzyństwa, skarbem Matki Najświętszej. Można by mówić i śpiewać: Matko pokorna, Panno pokorna, Zwierciadło pokorne, Uzdrowienie chorych pokorne, Ucieczko grzeszników pokorna, Królowo pokorna. Największym duchowym skarbem Matki Bożej była mądrość przyjęcia tego wszystkiego, co Bóg Jej dał: życia, które nie tak sobie wyobrażała, poniewierki w Betlejem, ucieczki do Egiptu, bezdomnych czasów i chwil, krzyża w Wielki Piątek. "Ecce ancilla Domini". Tylko w polskim tłumaczeniu dodano zaimek "ja": "Oto ja, służebnica Pańska". Pokorna Służebnica Pańska usuwa się, by było widać Pana Boga."

Więcej o nabożeństwach majowych: link[1], link[2], link[3], link[4]

link "52 furtki do nieba" (Stacja7)

link Komentarz o. Adama Szustaka do Litanii Loretańskiej do Najświętszej Maryi Panny.


Uroczystość Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polski (3 maja)

W tym dniu obowiązuje niedzielny rozkład nabożeństw.

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski nawiązuje do obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r. i ślubów króla Jana Kazimierza, w których powierzył on Polskę opiece Matki Bożej. Święto odnosi się również do Konstytucji 3 Maja, która realizowała część lwowskich ślubów Jana Kazimierza. Zostało ustanowione na prośbę polskich biskupów po odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej. Oficjalnie wezwanie "Królowo Polski" w litanii loretańskiej zatwierdził w 1920 r. papież Benedykt XV. Święto Maryi Królowej Polski na dzień 3 maja do kalendarza wprowadził papież Pius XI w 1923 r. Po reformie liturgicznej w 1969 r. zostało podniesione do rangi uroczystości.

link Maryja - Królowa Polski
banner
link Widok na Kaplicę Cudownego Obrazu na Jasnej Górze
link Różne transmisje z Częstochowy (kanał Jasnej Góry na YouTube)
link Program obchodów na Jasnej Górze

link Tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu

 
Śluby króla Jana Kazimierza, złożone dnia 1 kwietnia 1656 roku
Ciebie dziś za Patronkę i Królową obieram Wielka Boga Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico.
Ja, Jan Kazimierz, za zmiłowaniem Syna Twojego, Króla królów, a Pana mojego i Twoim miłosierdziem król, do Najświętszych stóp Twoich przypadłszy, Ciebie dziś za Patronkę moją i za Królową państw moich obieram. Tak samego siebie, jak i moje Królestwo polskie, księstwo litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, żmudzkie, inflanckie, smoleńskie, czernichowskie oraz wojsko obu narodów i wszystkie moje ludy Twojej osobliwej opiece i obronie polecam, Twej pomocy i zlitowania w tym klęsk pełnym i opłakanym Królestwa mojego stanie przeciw nieprzyjaciołom Rzymskiego Kościoła pokornie przyzywam. A ponieważ nadzwyczajnymi dobrodziejstwami Twymi zniewolony pałam wraz z narodem moim nowym a żarliwym pragnieniem poświęcenia się Twej służbie, przyrzekam przeto, tak moim, jak senatorów i ludów moich imieniem, Tobie i Twojemu Synowi, Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi, że po wszystkich ziemiach Królestwa mojego cześć i nabożeństwo ku Tobie rozszerzać będę. Obiecuję wreszcie i ślubuję, że kiedy za przepotężnym pośrednictwem Twoim i Syna Twego wielkim zmiłowaniem, nad wrogami, a szczególnie nad Szwedem odniosę zwycięstwo, będę się starał u Stolicy Apostolskiej, aby na podziękowanie Tobie i Twemu Synowi dzień ten corocznie uroczyście, i to po wieczne czasy, był święcony oraz dołożę trudu wraz z biskupami Królestwa, aby to, co przyrzekam, przez ludy moje wypełnione zostało. Skoro zaś z wielką serca mego żałością wyraźnie widzę, że za jęki i ucisk kmieci spadły w tym siedmioleciu na Królestwo moje z rąk Syna Twojego, sprawiedliwego Sędziego, plagi: powietrza, wojny i innych nieszczęść, przyrzekam ponadto i ślubuję, że po nastaniu pokoju wraz ze wszystkimi stanami wszelkich będę używał środków, aby lud Królestwa mego od niesprawiedliwych ciężarów i ucisków wyzwolić.
Ty zaś, o najlitościwsza Królowo i Pani, jakoś mnie, senatorów i stany Królestwa mego myślą tych ślubów natchnęła, tak i spraw, abym u Syna Twego łaskę wypełnienia ich uzyskał.

 

CYPRIAN NORWID

Maryjo, Pani Aniołów ! - u Ciebie
O Twej korony prosim zmartwychwstanie - -
*
A niech się wola Syna Twego stanie
Na z i e m i  -  n a s z e j ,  tak, jako jest w Niebie.
*
I niechaj wielkie będzie zmiłowanie
Od  g ó r y  -  j a s n e j  ku  b i e g u n o m  -  n o c y :
*
Bo zapatrujem się na krzyżowanie
I Eloj-lamma! ... - wołamy - pomocy! ...
*
.........................................................
*
Maryjo, Pani Aniołów, u Ciebie
O Twej korony prosim zmartwychwstanie - -
*
A niech się wola Syna Twego stanie
Na ziemi-naszej, tak, jako jest w Niebie ...
Amen.


Konstytucja 3 Maja

Konstytucja 3 Maja została uchwalona przez Sejm Czteroletni w 1791 roku. Została skonstruowana w celu naprawy stosunków wewnętrznych w Rzeczpospolitej po I rozbiorze, ustalając podstawy ustroju nowożytnego w Polsce.

Pierwszy etap konstytucji zawierał Prawo o sejmikach z 24 III 1791 oraz Prawo o miastach z 18 IV 1791 roku. Konstytucja podtrzymywała ustrój stanowy zmniejszając wpływ magnaterii na elekcję, Senat oraz zarząd kraju, wykluczając z sejmików szlachtę nieposesjonatów. W prawie wyborczym feudalny cenzus urodzenia szlacheckiego zastąpiono burżuazyjnym cenzusem posiadania. Mieszczanie zyskali prawo nabywania dóbr i uzyskiwania nobilitacji.

Konstytucja pozbawiła szlachtę prawa najwyższej zwierzchności wobec poddanych, którzy zostali przyjęci "pod opiekę prawa i rządu krajowego".

Zniesiono odrębność pomiędzy Koroną i Litwą, został wprowadzony jednolity rząd, skarb oraz wojsko. Katolicyzm uznano religią panującą przy całkowitej tolerancji innych wyznań uznanych przez państwo. Wprowadzono trójpodział władzy - władzę ustawodawczą miał sprawować dwuizbowy Sejm.

Rola Senatu została zmniejszona - instrukcje poselskie, liberum veto oraz konfederacje zniesiono, a decyzje miały zapadać większością głosów. Kadencja Sejmu trwała 2 lata, posiedzenia zwoływane tylko w razie potrzeby. Co 25 lat miano zwoływać Sejm w celu poprawienia Konstytucji. Władzę wykonawczą pełnił Król oraz Rada (Straż Praw) składająca się z prymasa, policji, pieczęci (spraw wewnętrznych, interesów zagranicznych, wojny i skarbu, mianowanych przez króla). Król był przewodniczącym Straży, miał prawo nominacji biskupów, senatorów, ministrów, urzędników i oficerów, w razie wojny sprawował naczelne dowództwo nad wojskiem.

Wolna elekcja została zniesiona, tron miał być dziedziczny, jedynie w przypadku wymarcia rodziny królewskiej szlachta miała wybierać nową dynastię. Chciano stworzyć stale urzędujące sądy ziemskie i miejskie oraz nadzorujący Trybunał Koronny i sąd asesorski.

Próba przeprowadzenia reform jednak się nie udała z powodu Targowicy oraz wkroczenia wojsk rosyjskich do Rzeczpospolitej. Konstytucja 3 Maja była wielkim osiągnięciem narodu chcącego zachować niezależność państwową, zabezpieczała możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

link "Prośmy o ludzi myślących o narodowej sprawie"
link "Konstytucja 3 Maja źródłem siły i mądrości"
link "Apel o odpowiedzialność za Polskę"
link "Ojczyzna i patriotyzm" (Dariusz Kowalczyk SJ)
link "Witaj majowa jutrzenko..."
link Tydzień Patriotyczny o majowym świętowaniu

link Tekst Konstytucji 3 Maja

Warto zajrzeć przy okazji świąt patriotycznych:

link Tekst Konstytucji RP z 1997 roku (obowiązująca Konstytucja)
link Poradnik "Biało-Czerwona" czyli jak czcić barwy narodowe
link Polska Flaga (2 maja obchodzimy Święto Flagi)
link Chrześcijański kształt patriotyzmu. Dokument Konferencji Episkopatu Polski przygotowany przez Radę ds. Społecznych


Wspomnienie św. Józefa, Rzemieślnika
1 maja

Św. Józef jest wzorem i patronem ludzi, którzy własną pracą zdobywają środki do życia.
Pracę zawodową łączył z troską o Świętą Rodzinę, którą Bóg powierzył jego opiece.

link O św. Józefie (brewiarz.pl)
link "Święty Józef w tradycji ludowej" (Krystyna Pawłowska)
link "Praca, która uświęca" (Piotr Skonieczny OP)
link "Pielęgnujemy świat własną pracą" (pp. Franciszek)
link Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu
link Adhortacja "Redemptoris Custos" (pp. Jan Paweł II)


Bierzmowanie
(25.04.2019)

Zdjęcia z uroczystości

Nagrania (kazanie bpa Ireneusza)

Nagrania (cała msza święta)


Łódź dla Aleppo

Łódź dla Aleppo

W dniach 26 - 28 kwietnia 2019 roku Łódź przeżywa wyjątkowe wydarzenie: całe miasto mobilizuje się do wsparcia syryjskiego Aleppo! "Łódź dla Aleppo" łączy mieszkańców miasta bez względu na ich religię, światopogląd, przekonania polityczne czy pochodzenie. Arcybiskup Grzegorz Ryś poprosił wszystkie parafie miasta o zbiórkę pieniędzy na rzecz mieszkańców Aleppo. Do zbiórki dołączają się inne wspólnoty chrześcijańskie. Gmina żydowska będzie kwestować na Cmentarzu Żydowskim, łódzcy muzułmanie w swoich domach modlitwy. Stowarzyszenie "Dom Wschodni" przy współpracy z Łódzką Caritas i innymi lokalnymi organizacjami będzie prowadzić zbiórkę uliczną na pomoc mieszkańcom Aleppo. W zbiórkę włączą się łódzkie klubokawiarnie i puby. Wydarzenie objęła patronatem Prezydent Miasta Łodzi."Łódź dla Aleppo" to nie tylko zbiórka pieniędzy od miasta dla miasta, ale także kilka wydarzeń, które pomogą nam nawiązać kontakt z tym syryjskim miastem, które cierpi z powodu niszczącej wojny: konferencja akademicka, koncert charytatywny, wystawa fotografii, spotkanie modlitewne.

Strona organizatorów

Na terenie naszej parafii również będzie prowadzona zbiórka: w sobotę w Parku Widzewsk Górka.


Niedziela Miłosierdzia Bożego
28 kwietnia 2019 r.

Przystąpieniu w tym Dniu do sakramentów pojednania i Eucharystii
towarzyszyć ma niezwykła łaska: odpuszczenie zarówno win, jak i kar,
co przewyższa odpust zupełny.
Łaska ta jest porównywalna ze skutkami chrztu św.
i dlatego bywa nazywana „Chrztem w Miłosierdziu Bożym”.

link Miłosierdzie Boże w naszej parafii
link Wywiad z p. Barbarą, naszą Parafianką, Kuzynką św. Faustyny

link Więcej o Święcie Miłosierdzia Bożego
link "Bóg jest Miłosierdziem" (Michał Gryczyński)
link Święto Miłosierdzia w krakowskim sanktuarium w Łagiewnikach

link "O łaskę pełnienia miłosierdzia względem bliźnich" - modlitwa św. Faustyny


Jezus Miłosierny

Nowenna do Miłosierdza Bożego

"Pragnę, abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie w śmierci godzinie..." - powiedział Jezus św. Faustynie.

Przez dziewięć dni od Wielkiego Piątku do soboty przed Niedzielą Miłosierdzia odmawia się Koronkę do Miłosierdzia Bożego w intencjach podanych przez Pana Jezusa i zapisanych w "Dzienniczku". W naszej parafii - po ostatniej mszy wieczornej.

link Więcej o Nowennie
link Transmisje z sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach
link Transmisje z sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach (2)


Msza wspólnotowa

W środę 1 maja, o godz. 19:00

msza święta z indywidualnym błogosławieństwem
dla członków wspólnot parafialnych i wszystkich chętnych.

Zapraszamy!


Życzenia Arcybiskupa Metropolity
na Święta Wielkanocne 2019 roku

Baranek Paschalny


Relacja z Triduum

Zdjęcia z Triduum w naszej parafii

Nagrania z homilii (playlista)


Święte Triduum Paschalne

18 kwietnia, Wielki Czwartek 7:00-9:00 Możliwość spowiedzi
10:00 Msza Krzyżma w katedrze
18:00 Msza Święta Wieczerzy Pańskiej
do 22:00 Możliwość czuwania w kaplicy adoracji "ciemnicy"
19 kwietnia, Wielki Piątek 7:00-9:00 Możliwość spowiedzi
15:00 Godzina Święta (godzina śmierci Chrystusa)
17:45 Nowenna przed świętem Miłosierdzia Bożego
18:00 Liturgia Męki Pańskiej
od rana do 22:00 Możliwość czuwania przy Grobie
20 kwietnia, Wielka Sobota 8:00-17:30 Święcenie pokarmów
17:45 Nowenna przed świętem Miłosierdzia Bożego
od rana do 22:00 Możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu
20 kwietnia, Wigilia Paschalna 18:00 Wigilia Paschalna
21 kwietnia, Niedziala Wielkanocna 6:00 Msza święta z procesją rezurekcyjną
7:30, 9:00, 10:30,
12:00, 13:15, 18:30
Msze święte

Skrót filmowy z Triduum (2014):

 
 

Triduum wielkanocne (łac. "Trzy dni")

Obchód liturgiczny rozpoczynający się w Wielki Czwartek wieczorem, a kończący się nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Msza święta wielkoczwartkowa przywołuje na pamięć Ostatnią Wieczerzę i ustanowienie Najświętszego Sakramentu przez Chrystusa. Jest to również dzień poświęcony kapłanom.

W Wielki Piątek po odczytaniu opisu Męki Pańskiej według św. Jana, po specjalnych modlitwach w intencji całego świata i po adoracji Krzyża następuje Missa praesanctificatorum (łac. „Msza darów uprzednio konsekrowanych”), podczas której nie ma konsekracji, ale podczas Komunii św. rozdaje się uprzednio konsekrowane Hostie.

W Wielką Sobotę po zachodzie słońca podczas Wigilii Wielkanocnej uroczyście się obchodzi wspomnienie zmartwychwstania Chrystusa oraz nasze zanurzenie w Jego śmierci i zmartwychwstaniu przez chrzest. Liturgia światła i poświęcenia paschału wprowadza w cały ciąg czytań biblijnych, które zbierają w jedno dzieje zbawienia od chwili stworzenia świata po zmartwychwstanie Jezusa; zanim zostanie odprawiona Msza święta, następuje chrzest katechumenów i cała wspólnota — nawet jeżeli sakrament chrztu nie był sprawowany — odnawia przyrzeczenia chrzcielne.
(Źródło)

link "Wielki Tydzień: przewodnik" - darmowy e-book

link Triduum Sacrum
link Wielki Tydzień i Święta Paschalne
link "Wieczernik" poświęcony Triduum
link Wielki Tydzień i Triduum Paschalne
link Triduum Paschalne - liturgia.pl
link "Paschalis sollemnitatis. List okólny o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych"
link "Krzew, baranek, ryba" – katechezy liturgiczne o Triduum Paschalnym
link Katechezy o. Adama Szustaka OP o Triduum Paschalnym
link "Święto bez zegarków" (Jacek Dziedzina)

Możliwość uzyskania odpustu:

Zdjęcia - Triduum Paschalne w 2012 r.

Wielki Czwartek

link O Wielkim Czwartku w skrócie
link "Kapłani do władzy!"
link "Uczynił nas ludem kapłańskim. Refleksja wielkoczwartkowa" (Marian Pisarzak MIC)

O Boski Zbawicielu, Jezu Chryste,
który powierzyłeś kapłanom, jako Twoim zastępcom,
całe dzieło odkupienia, ratowania i uświęcania świata,
ofiaruję Ci wszystkie modlitwy, prace, radości,
ofiary i cierpienia dnia dzisiejszego,
przez ręce Twojej Przenajświętszej Matki,
w intencji uświęcenia kapłanów
i kandydatów do stanu kapłańskiego.

Daj nam kapłanów prawdziwie świętych,
pałających ogniem Twej Boskiej miłości,
którzy by szukali jedynie Twojej większej czci
i zbawienia naszych dusz.
Strzeż ich od niebezpieczeństw duszy
i ciała, szczególnie zaś chroń ich przed tym,
co zagraża ich cnocie i obniża w nich ideał świętości kapłańskiej.

A Ty, Maryjo, dobra Matko kapłanów,
ochraniaj ich w niebezpieczeństwach ich świętego powołania
i przyprowadź do Dobrego Pasterza
także tych biednych kapłanów, którzy zbłądzili
i sprzeniewierzyli się przyjętym na siebie obowiązkom.
Amen.

Ks. Jan Twardowski
 
* * *
 
Byłem kiedyś na prymicji,
czyli pierwszej Mszy świętej,
odprawionej przez młodego księdza,
i pomyślałem sobie,
jak trudno być księdzem...
 
Jak ksiądz ma połataną sutannę, mówią:
- Jaki nieporządny!
Jak ma piękną i nową,
zastanawiają się:
- Za co on ją kupił?
Jak ksiądz jest przystojny, mówią:
- Zmarnuje się chłopaczysko!
Jak jest brzydki:
- Co?! To już takie łamagi
święcą na księży?
Jak mówi długie kazania, mówią: - Zamęczy nas!
Jak mówi krótkie: - Nieprzygotowany!
Jak jest młody, mówią:
- Za młody! Nie ma doświadczenia!
Grzech machnie ogonem
i przewróci się.
Jak jest stary:
- No tak, święty, bo stary.
Grzechy same od niego pouciekały.
 
Trudno być księdzem, dlatego ksiądz odwraca się czasem do ludzi plecami, żeby nie widzieli jak płacze,
kiedy podnosi ukrytego Pana Jezusa
w swoich rękach.

link Zdjęcia (2012 r.)
link Film (2013 r.)
link Film - kazanie ks. Piotra (2014 r.)
link Zdjęcia (2015 r.)
link Playlista (2016 r.)
link Zdjęcia (2016 r.)
link Playlista (2017 r.)
link Zdjęcia (2017 r.)
link Zdjęcia (2018 r.)
link Homilia - audio (2018 r.)

Wielki Piątek

W tym dniu obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły. Oznacza to, że:
- osoby od 14 roku życia do końca życia zobowiązane są do wstrzemięźliwości
od pokarmów mięsnych
- osoby od 18 do 60 roku życia zobowiązane są do postu ilościowego - czyli tylko jeden posiłek
w ciągu dnia ma być posiłkiem do syta.
(źródło: Kodeks Prawa Kanonicznego 1249-1253)

KRÓLU NIEBIOS,
CIERNIEM UKORONOWANY,
UBICZOWANY,
W PURPURĘ ODZIANY,
KRÓLU ZNIEWAŻONY, OPLWANY,
BĄDŹ KRÓLEM I PANEM NASZYM
TU I NA WIEKI. AMEN.
 

(Modlitwa św. Brata Alberta)

link O Wielkim Piątku w skrócie
link "Wielki Piątek" (ks. Jarosław Szpolorowski)
link Adoracja Krzyża

link Zdjęcia (2012 r.)
link Film (2013 r.)
link Film - kazanie ks. Jerzego (2014 r.)
link Film - modlitwa powszechna (2014 r.)
link Zdjęcia (2015 r.)
link Playlista (2016 r.)
link Zdjęcia (2016 r.)
link Playlista (2017 r.)
link Zdjęcia (2017 r.)
link Zdjęcia (2018 r.)
link Homilia - audio (2018 r.)

obrazy w kościele

Wielka Sobota

link Cisza wielkosobotnia
link "W ciszy nareszcie słyszę"
link "Wielkosobotnie posłuszeństwo" (kl. Krzysztof Porosło)

link Grób Pański i kaplica adoracji (tzw. ciemnica) - w naszej parafii na przestrzeni lat
(prosimy Parafian o pomoc w uzupełnieniu zdjęć z brakujących lat)

link Zdjęcia - święcenie pokarmów (2012 r.)
link Zdjęcia - święcenie pokarmów (2013 r.)
link Wielka Sobota 2013 w dekanacie (film)
link Zdjęcia - galeria Grobów w archidiecezji łódzkiej (2014 r.)
link Film - święcenie pokarmów (2014 r.)
link Zdjęcia - święcenie pokarmów (2014 r.)
link Film - święcenie pokarmów w dekanacie (2014 r.)
link Wielka Sobota - zdjęcia z poświęcenia pokarmów (04.04.2015 r.)
link Wielka Sobota - film z poświęcenia pokarmów (04.04.2015 r.)
link Zdjęcia (2017 r.)
link Zdjęcia (2018 r.)

Wigilia Paschalna

link O Wigilii Paschalnej w skrócie
link "Wokół Exsultet" (Maciej Zachara MIC)
link "Wokół Baranka Paschalnego" (ks. Józef Dębiński)
link "Ciemno, czyli jasno" (Marcin Jakimowicz)
link "I my zmartwychwstaniemy" (ks. Tadeusz Chromik SJ)

link Zdjęcia (2012 r.)
link Film (2013 r.)
link Film - Exsultet (2014 r.)
link Film - kazanie ks. Piotra (2014 r.)
link Zdjęcia (2015 r.)
link Playlista (2016 r.)
link Zdjęcia (2016 r.)
link Playlista (2017 r.)
link Zdjęcia (2017 r.)
link Zdjęcia (2018 r.)
link Homilia - audio (2018 r.)
link Zdjęcia z procecji rezurekcyjnej (2018 r.)


Niedziela Palmowa Męki Pańskiej
(14 kwietnia 2019 r.)

Święcenie palemek podczas każdej mszy świętej; z uroczystą procesją o 12:00.

Podczas Wielkiego Tygodnia Kościół celebruje paschalne tajemnice zbawienia: dzieło odkupienia człowieka i uwielbienia Boga dokonane przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa Pana. On umierając przezwyciężył śmierć i zmartwychwstając przywrócił nam życie.

Wielki Tydzień rozpoczyna się Niedzielą Palmową Męki Pańskiej, rozciąga się na dni od poniedziałku do czwartku i osiąga swój szczyt w celebracjach Triduum Paschalnego. Natomiast Wigilia Paschalna, Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego i jej Oktawa są apogeum radości człowieka odkupionego, który uroczyście świętuje swoje odkupienie.

link Niedziela Palmowa Męki Pańskiej, Wielki Tydzień (brewiarz.pl)
link Telewizyjny Uniwersytet Biblijny: Jezus przed Piłatem i Sanhedrynem (nagranie w TV Trwam)


Wielki Post 2019

 
krzyż

"Krzyż jest tajemnicą, wymaga wiary.
Krzyż jest światłem, które oświeca umysł,
szczęśliwy kto mu odda serce i dostanie łaskę miłowania."
(św. Albert Chmielowski)

link Więcej o tajemnicy Krzyża...


Orędzie papieża Franciszka na Wielki Post 2019


"Stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych"
(Rz 8, 19)
 
link Pełny tekst Orędzia


Droga krzyżowa ulicami osiedla
(12.04.2019)

Tradycją coroczną są nabożeństwa drogi krzyżowej ulicami osiedla. Również w tym Wielkim Poście przemierzyliśmy nasze codzienne drogi, łącząc je z drogą Chrystusa.

link Zdjęcia


Nabożeństwa wielkopostne

GORZKIE ŻALE - niedziele, godz. 17:45

link Nabożeństwo Gorzkich żali
link Pieśni wielkopostne w kulturze
link Kazania pasyjne z Gorzkich żali w naszej parafii w 2012 r. (ks. Michał Dolaciński)


 DROGA KRZYŻOWA - piątki, godz. 18:30 (dzieci i dorośli), 19:30 (młodzież)

link O nabożeństwie drogi krzyżowej wraz z rozważaniami (brewiarz.pl)
link Rozważania drogi krzyżowej dla każdego (wiara.pl)


Rekolekcje wielkopostne

Rekolekcje zaczynają się 24.03.2019 (niedziela) i trwać będą do środy. Przewodniczy o. Józef Łągwa SJ. Nauki rekolekcyjne w niedzielę na wszystkich mszach świętych oraz gorzkich żalach. Od poniedziałku do środy zapraszamy dorosłych na msze święte o godz. 9:00 lub 18:00.

We wtorek o 9:00 msza święta w intencji chorych połączona z udzielaniem sakramentu chorych. Po mszy chcemy odwiedzić w domach chorych, którzy nie mogą rzyjść do kościoła.

Środa jest dniem pojednania z Bogiem i ludźmi. Spowiedź od godz. 8:00. O godz. 9:00 msza święta i komunia święta generalne. Później spowiedź od godz. 17:00. O 18:00 msza święta i komunia święta generalna.

Rekolekcje dla dzieci szkół podstawowych, dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej według porządku podenago przez katechetó w szkołach.

link Nagrania z rekolekcji dla dorosłych


Czuwanie wielkopostne

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zaprasza na czuwanie wielkopostne, które odbędzie się 29.03.2019. Rozpoczniemy Eucharystią o godzinie 18:00. Bezpośrednio po Mszy Świętej odbędzie się Droga Krzyżowa z rozważaniami przygotowanymi przez młodzież. Następnie świadectwo i adoracja Najświętszego Sakramentu z możliwością spowiedzi.

link Wydarzenie na Facebooku

Czuwanie wielkopostne 2019 - plakat

Kościoły stacyjne

W Łodzi od 2013 roku w oznaczone dni powszednie Wielkiego Postu, o godz. 18.00, wierni gromadzą się w wyznaczonych świątyniach na Mszy świętej sprawowanej pod przewodnictwem biskupa, podejmując wielkopostne praktyki, otwierając swoje serca na Słowo Boże, przyjmując Chleb Eucharystyczny i przez wspólną modlitwę Koronką do Miłosierdzia Bożego zyskując łaskę odpustu.

link Łódzkie wielkopostne kościoły stacynje 2019 (idea, harmonogram, relacje)

Również nasz Kościół został ogłoszony kościołem stacyjnym
w środę drugiego tygodnia Wielkiego Postu (w tym roku 20 marca).
Tego dnia mszy świętej o godz. 18:00 zgromadzimy się na mszy świętej pod przewodnictwem biskupa.

link Nagranie z 2013 roku
  link Relacja z 2014 roku
Zdjęcia z 2015 roku
Relacja z 2015 roku (strona archidiecezjalna)
Relacja z 2016 roku (strona archidiecezjalna)
link Relacja z 2017 roku
link Relacja z 2018 roku (strona archidiecezjalna)
link Relacja z 2019 roku (strona archidiecezjalna)


Kazania pasyjne
(nagrania z 2015 roku)


Warto przeczytać

link Wielki Post (brewiarz.pl)
link Wielki Post (wiara.pl)
link "Dla kogo Wielki Post?" (ks. Marek Dziewiecki)
link "Bezsensowne wielkopostne umartwienia" (ks. Jacek Poznański SJ)
link "Zaproszenie na pustynię" (ks. Adam Adamski)
link "Poczuć głód dobra!" (Magdalena Korzekwa)
link "Czterdzieści dni szansy" (Adam Suwart)
link "Post… i czujesz, że żyjesz!" ks. dr Marcin Kowalski
link "Po co nam Wielki Post?" (ks. Krzysztof Michalczak)


Odpusty

link Odpusty w Kościele

W Wielkim Poście można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami:

Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem i z największą gorliwością ducha proszę Cię i błagam, abyś wszczepił w moje serce najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy i silną wolę poprawy. Oto z sercem przepełnionym wielkim uczuciem i z boleścią oglądam w duchu Twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam, pamiętając o tym, dobry Jezu, co już Dawid włożył w Twoje usta: "Przebodli ręce moje i nogi, policzyli wszystkie kości moje" (Ps 22, 17).


Spowiedź

link Spowiedź po długiej przerwie
link Spowiedź - droga do wolności
link Zakładka "Spowiedź"

link "Zacznijmy od rachunku sumienia"
link "DZIESIĘĆ jakże nowoczesnych PRZYKAZAŃ"
link "Zdradzić Boga"


Pieśni wielkopostneŚroda Popielcowa (14.03.2019)

Środa Popielcowa rozpoczyna okres Wielkiego Postu.
Msze święte z posypaniem głów popiołem o godz. 7:00, 9:00, 17:00, 18:00.

Panie Boże, Ty przebaczasz ludziom, którzy się upokarzają i starają się zadośćuczynić za grzechy, wysłuchaj łaskawie nasze prośby i udziel hojnie błogosławieństwa + swoim sługom i służebnicom, którzy będą posypani tym popiołem. + Niech wytrwają w czterdziestodniowej pokucie, aby mogli z oczyszczonymi duszami uczestniczyć w paschalnym misterium Twojego Syna. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Nawracajcie się i wierzcie Ewangelii (Mk 1,15)

Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz (Por. Rdz 3,19)

link O Środzie Popielcowej na stronie archidiecezjalnej

W tym dniu obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły. Oznacza to, że:

(źródło: Kodeks Prawa Kanonicznego 1249-1253)


Spotkania formacyjne dla młodych dorosłych

Droga do Emaus - spotkania formacyjne dla dorosłych

link Więcej o wspólnocie na stronie archidiecezjalnej


Uroczystość św. Józefa Oblubieńca (19 marca)
(nowenna od 10 marca)

"Przykład św. Józefa
jest dla nas wszystkich wyraźną zachętą
do wypełniania z wiernością, prostotą i pokorą zadania, które nam wyznaczyła Opatrzność.
 
Myślę tu przede wszystkim o matkach i ojcach rodziny; modlę się, aby zawsze potrafili doceniać piękno prostego i pracowitego życia, troskliwie dbali o swoje małżeństwo i z entuzjazmem wypełniali wielką i niełatwą misję wychowawczą.
 
Niech św. Józef wyjednuje kapłanom, którzy są ojcami dla wspólnot kościelnych, aby kochali Kościół czułą i ofiarną miłością.
 
Osobom konsekrowanym niech pomaga wiernie i z radością żyć według rad ewangelicznych: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa.
 
Niech otacza opieką pracowników na całym świecie, aby wykonując różne zawody, przyczyniali się do postępu całej ludzkości, i pomaga wszystkim chrześcijanom wiernie i z miłością wypełniać
wolę Bożą, aby z ich pomocą urzeczywistniało się dzieło zbawienia."

(Benedykt XVI, Życie piękne w pokorze i ukryciu, 19.03.2006)

link "Święty Józef - psychospołeczny portret dojrzałego mężczyzny" ks. Marek Dziewiecki

link O św. Józefie Oblubieńcu

link "Ikona Świętego Józefa" bp Zbigniew Kiernikowski

link "Św. Józefie, wejrzyj na ojców, mężów i braci" Józef Augustyn SJ

link "Oblubieniec… bliskie spotkanie ze św. Józefem!" ks. Marcin Jóźwiak

Modlitwy za wstawiennictwem św. Józefa
Różne (strona sanktuarium św. Józefa w Kaliszu)
link Nowenna I (proponowane nowenny trwają od 10 do 18 marca)
link Nowenna II
link Nowenna III
link Nowenna IV (ze słowami bł. Jana Pawła II)
link Akatyst ku czci św. Józefa (nagranie)


O kobietach

"Kiedy mówimy, że kobieta jest tą, która winna doznawać miłości, aby wzajemnie miłować, mamy na myśli nie tylko i nie przede wszystkim ten specyficzny układ oblubieńczy małżeństwa.
Mamy na myśli zakres bardziej uniwersalny, wyznaczony przez sam fakt bycia kobietą w całości relacji międzyludzkich, które na różne sposoby określają współistnienie oraz współdziałanie osób, mężczyzn i kobiet. W tym szerokim i wielorako rozumianym kontekście kobieta jest szczególną wartością jako osoba ludzka, równocześnie zaś ta konkretna osoba ludzka, która jest kobietą, stanowi szczególną wartość osobową ze względu na swą kobiecość."

(Jan Paweł II, Mulieris Dignitatem 29).

link Jan Paweł II - LIST APOSTOLSKI MULIERIS DIGNITATEM
Z okazji Roku Maryjnego
O godności i powołaniu kobiety

"Dziękujemy ci, kobieto-małżonko, która nierozerwalnie łączysz swój los z losem męża, aby poprzez wzajemne obdarowywanie się służyć komunii i życiu. Dziękujemy ci, kobieto-córko i kobieto-siostro, która wnosisz w dom rodzinny, a następnie w całe życie społeczne bogactwo twej wrażliwości, intuicji, ofiarności i stałości. (...)Dziękujemy ci, kobieto, za to, że jesteś kobietą! Zdolnością postrzegania cechującą twą kobiecość wzbogacasz właściwe zrozumienie świata i dajesz wkład w pełną prawdę o związkach między ludźmi "
(Jan Paweł II, A ciascuna di voi)

link Jan Paweł II - LIST APOSTOLSKI MULIERIS DIGNITATEM
Z okazji Roku Maryjnego
O godności i powołaniu kobiety

link Program "My Wy Oni" o kobiecości i feminizmie (08.03.2015)


Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"
1 marca

"W hołdzie "Żołnierzom Wyklętym" – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu."
(Dz.U. 2011 nr 32 poz. 160)

link Więcej o Niezłomnych

"Kochajcie ojczystą ziemię. Kochajcie swoją świętą wiarę i tradycję własnego Narodu. Wyrośnijcie na ludzi honoru, zawsze wierni uznanym przez siebie najwyższym wartościom, którym trzeba służyć całym swoim życiem."
(Witold Pilecki)

"Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać."
(Witold Pilecki)


Ankieta na temat parafii

W Archidiecezji Łódzkiej trwa Synod Duszpasterski, który w roku 2020 poświecony będzie parafii. Kuria Metropolitalna Łódzka i socjologowie z Uniwersytetu Łódzkiego przygotowywali ankietę skierowaną do wszystkich wiernych naszej Archidiecezji. Jej wyniki zostaną wykorzystane w opracowaniach naukowych, z których korzystać będą badacze oraz uczestnicy Synodu.

Ankieta dostępna od 1 stycznia 2019 roku ma formę internetową, jest całkowicie anonimowa i znajduje się pod linkiem:

www.bit.ly/ankieta-parafia

jej wypełnienie zajmuje ok. 30-40 min. W przypadku większości pytań należy zaznaczyć wybrane odpowiedzi, ale jest też miejsce na wpisanie własnych opinii.

Bardzo zależy nam na poznaniu zdania wiernych Archidiecezji łódzkiej na temat życia i działalności naszych parafii.

Serdecznie proszę o wypełnienie ankiety.

+Grzegorz Ryś
arcybiskup metropolita łódzki


Zapraszamy na konferencję "Gdy dorastające dzieci odchodzą od wiary"
6 kwietnia 2019, godz. 9.00 – 13.30
Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi

Naszymi prelegentami w trakcie konferencji będą Monika i Marcin Gajda. To małżeństwo z czwórką dzieci, znani terapeuci, szkoleniowcy i rekolekcjoniści. Prowadzą liczne wykłady, konferencje i rekolekcje. Są autorami publikacji: „Rodzice w akcji’ (książka i audiobook), „Rozwój. Jak współpracować z łaską?” (książka i audiobook), „Wprowadzenie do modlitwy kontemplacyjnej” oraz „Świątynia. Wprowadzenie do kontemplacji”. Marcin jest diakonem stałym Kościoła Rzymskokatolickiego, a także autorem popularnych piosenek religijnych. Ks. Abp Grzegorz Ryś przedstawi spojrzenie na problematykę ze strony pasterza. Na konferencję obowiązują zapisy poprzez formularz rejestracyjny. Opłata za konferencję na miejscu – 10 zł od osoby

Szczegóły oraz zapisy znajdują się na stronie łódzkiej oazy
link Archiwum strony

link XXVII Światowy Dzień Chorego (11.02.2019)
link Wspomnienie św. Walentego (14.02.2019)
link Święto Ofiarowania Pańskiego (2.02.2019)
Więcej...

stat4u cookies

 

Nasza strona korzysta z plików cookie. Jeśli się na to nie zgadzasz, zmień ustawienia przeglądarki. Funkcjonalność serwisu będzie jednak ograniczona.